Výber jazyka 
 
   
RC
 
 
 
LINKY
 
Katolíckej cirkvi na slovensku
Vatikánsky rozhlas
Výveska
FIYO
Facebook Deutsch
Facebook English
Facebook Espańol
Twitter Deutsch
 

Vďakyvzdanie po svätom prijímaní
INTERNATIONAL | DUCHOVNý žIVOT | SPIRITUALITA
silueta rezando

Duša Kristova
Duša Kristova, posväť ma.
Telo Kristovo, spas ma.
Krv Kristova, opoj ma.
Voda z boku Kristovho, obmy ma.
Umučenie Kristovo, posilni ma.
Ó, dobrý Ježiš, vyslyš ma.
Do svojich svätých rán skry ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodine mojej smrti povolaj ma.
A daj mi prísť k tebe,
aby som ťa s tvojimi svätými
chválil(a) na veky vekov. Amen.

Modlitba za Svätého Otca
Ó, Ježišu, Kráľ a Pán Cirkvi: v tvojej prítomnosti si obnovujem svoju bezvýhradnú oddanosť tvojmu námestníkovi na zemi Svätému Otcovi. V ňom nám chceš ukazovať bezpečnú a istú cestu, po ktorej máme kráčať uprostred zmätku, starostí a nepokoja. Pevne verím, že cez neho nás spravuješ, vyučuješ a posväcuješ a že pod jeho pastierskou berlou tvoríme pravú Cirkev: jednu, svätú, katolícku a apoštolskú.

Daj mi milosť milovať, žiť a šíriť jeho učenie so synovskou vernosťou. Bdej nad jeho životom, osvecuj jeho rozum, posilňuj jeho ducha a chráň ho pred ohováraním a zlomyseľnosťou. Utíš ničivé prúdy nevery a neposlušnosti a daj, aby sa okolo neho Cirkev zachovala jednotná, pevná vo viere i v skutkoch a bola tak nástrojom tvojho vykúpenia. Amen.

Modlitba za generálneho riaditeľa
Pane Ježišu, najvyšší kráľ Légie a Regnum Christi, vzbuď v srdci nášho generálneho riaditeľa všetky čnosti vlastné tvojmu Božskému Srdcu, najmä múdrosť, silu a lásku. Naplň ho svojím svetlom, aby nás mohol viesť a spravovať najlepším spôsobom pre spásu duší a víťazstvo tvojho kráľovstva. Amen.

 duchovné sväté prijímanie Pane Ježišu, verím, že si skutočne prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Nadovšetko ťa milujem a vrúcne túžim prijať ťa do svojej duše. Nemôžem ťa však prijať vo sviatosti, preto príď do môjho srdca aspoň duchovne. Pane, zostaň so mnou a nikdy mi nedovoľ odlúčiť sa od teba.

 

DÁTUM UVEREJNENIA: 2011-09-08
 
 
 


Podporené cez Legionäre Christi a hnutie Regnum Christi, v službe cirkvi.
Ľ Copyright 2007-2011, Legionäre Christi. Všetky práva vyhradené.¿Deseas agregarVďakyvzdanie po svätom prijímaní a tus favoritos?
  -    No