Výber jazyka 
 
   
RC
 
 
 
LINKY
 
Katolíckej cirkvi na slovensku
Vatikánsky rozhlas
Výveska
FIYO
Facebook Deutsch
Facebook English
Facebook Espańol
Twitter Deutsch
 

Spytovanie svedomia
INTERNATIONAL | DUCHOVNý žIVOT | SPIRITUALITA

Pane a Bože môj, ty poznáš srdce každého človeka, daj mi milosť úprimne si spytovať a pravdivo poznať to moje, aby som mohol rozpoznať všetky svoje hriechy, dobre sa z nich vyspovedať a odteraz sa im vyhýbať a dosiahnuť tak tvoje odpustenie a milosť tu na zemi a večný život v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

  1. Pristupujem k sviatosti pokánia s úprimnou túžbou očistiť sa, obnoviť sa a prehĺbiť si priateľstvo s Bohom, alebo pokladám spoveď za ťarchu, ktorú treba prijať len veľmi zriedka?
  2. V posledných spovediach som zabudol alebo naschvál zamlčal nejaké ťažké hriechy?
  3. Vykonal som uložené zadosťučinenie? Napravil som zavinené škody? Uviedol som do praxe predsavzatie o polepšení života podľa evanjelia?

  1. Mám srdce upriamené na Pána Boha a milujem ho nadovšetko ako syn otca tým, že verne dodržiavam jeho príkazy, alebo som v zajatí svetských vecí? Mám vždy správny úmysel pri tom, čo robím?
  2. Mám pevnú vieru v Boha, ktorý k nám prehovoril vo svojom Synovi? Plne som prijal učenie Cirkvi? Staral som sa o svoje náboženské formovanie počúvaním Božieho slova, posilňovaním svojej viery vhodným čítaním, aktívnou účasťou na formačných aktivitách a vyhýbal som sa všetkému, čo by mohlo škodiť mojej viere? Vždy som vyznal vieru v Boha a Cirkev smelo a bez strachu? Ukázal som sa kresťanom v súkromnom i vo verejnom živote?
  3. Modlil som sa ráno i večer? Bola moja modlitba skutočným rozhovorom, mysľou aj srdcom, s Bohom, alebo len prázdnym vonkajším zvykom? Vedel som obetovať Bohu svoju prácu, trápenia aj radosti? Utiekal som sa k nemu v pokušeniach?
  4. Mám v úcte a láske Božie meno, alebo som urazil Pána Boha hrešením, falošnou prísahou alebo tým, že som bral Božie meno nadarmo? Bol som úctivý voči Panne Márii a svätým?
  5. Svätil som nedeľu a prikázané cirkevné sviatky tým, že som sa aktívne, pozorne a nábožne zúčastnil na svätej omši? Dodržal som príkaz o ročnej spovedi a o veľkonočnom prijímaní?
  6. Mám iných „bohov“, čiže dôverujem viac iným veciam ako Bohu a viac sa starám o bohatstvo, povery, špiritizmus alebo iné formy mágie?
  7. Venujem svojmu rastu v kresťanskej svätosti  a povolaniu byť apoštolom toľko pozornosti a úsilia, koľko obetujem  práci a iným osobným alebo sociálnym záujmom?

  1. Milujem svojho blížneho opravdivo, alebo využívam svojich bratov a sestry tým, že ich používam na dosiahnutie svojich záujmov, alebo im robím to, čo nechcem, aby iní robili mne? Nepohoršil som ich ťažko svojimi slovami alebo skutkami?
  2. Pričiňujem sa vo svojej rodine trpezlivosťou a pravou láskou o dobro všetkých a robím radosť všetkým?
  3. Dávam zo svojho tým, čo sú chudobnejší ako ja? Snažím sa pomáhať slabším a núdznym, alebo pohŕdam svojimi blížnymi?
  4. Odzrkadľuje môj život poslanie, ktoré som dostal pri birmovaní a ktoré bolo potvrdené  včlenením do Regnum Christi? Mám apoštolský zápal? Aktívne sa zapájam do apoštolátov organizovaných Regnum Christi? Pomáham s aktivitami môjho tímu vždy, keď môžem? Snažil som sa v rámci svojich možností odpovedať na potreby Cirkvi, Regnum Christi a sveta? Modlil som sa za ne, najmä za jednotu Cirkvi, za misie, za zachovanie a rast Regnum Christi, za povolania ku kňazstvu a do zasväteného života a za pokoj a spravodlivosť?
  5. Som štedrý vo využívaní talentov, ktoré mi Boh dal (schopnosti, iniciatíva, čas, finančné zdroje, profesijné kontakty atď.), na podporu apoštolátov Regnum Christi a všeobecné dobro Cirkvi?
  6. Uvedomujem si, čo znamená spása jedinej duše? Urobil som všetko, čo sa dalo, aby som priviedol svoju rodinu a známych bližšie k Bohu a Cirkvi? Pozval som iných pripojiť sa k Regnum Christi ako prostriedku, ktorý im pomôže rásť v ich kresťanskom živote a stať sa súčasťou evanjelizačnej misie Cirkvi?
  7. Záleží mi na rozvoji a prospechu ľudskej spoločnosti, v ktorej žijem, alebo žijem len sám pre seba a pre svoje osobné záujmy? Zúčastňujem sa podľa svojich možností na podujatiach, ktoré presadzujú spravodlivosť, mravnosť, svornosť a lásku v medziľudských vzťahoch? Plnil som si svoje občianske povinnosti? Platil som povinné dane?
  8. Vo svojom zamestnaní alebo povolaní som spravodlivý, pracovitý a čestný? Usiloval som sa svojou službou prispieť k dobru spoločnosti? Dal som svojim zamestnancom spravodlivú mzdu? Dodržal som sľuby a dohody?
  9. Poslúchal som zákonitú autoritu a prejavil som jej povinnú úctu?
  10. Ak mám nejakú funkciu alebo vykonávam nejakú moc, používam to na svoje obohatenie, alebo v duchu služby na dobro iných?
  11. Konal som všetko pravdivo a verne, alebo som iným zapríčinil zlo osočovaním, ohováraním, klamaním alebo porušením tajomstva?
  12. Nenarušil som život, zdravie, dobrú povesť a česť blížneho? Nespôsobil som niekomu škodu? Nebol som na potrate alebo som niekomu neradil potrat? Zotrvával som v hneve voči iným? Oddelil som sa od blížnych hádkami, urážkami, hnevom a nepriateľstvom? Ak som niekoho ohováral, snažil som sa napraviť škodu, ktorú som spôsobil? Rozprával som zle o iných, o ich chybách a zlyhaniach? Zmýšľal som zle o blížnych?
  13. Kradol som? Netúžil som nespravodlivo po majetku blížneho? Poškodil som majetok blížneho? Vrátil som cudziu vec a napravil som škodu, čo som spôsobil?
  14. Ak sa mi dostalo urážok, bol som ochotný sa z lásky ku Kristovi zmieriť a odpustiť blížnemu, alebo som prechovával nenávisť a túžil po pomste?
  15. Pre svoju sebeckosť som vedome zanedbal svedčiť o nevine blížneho?

  1. Aký je základný smer môjho života? Oživujem v sebe nádej na večný život? Usiloval som sa posilniť svoj duchovný život modlitbou, čítaním a meditáciou nad Svätým písmom, prijímaním sviatostí, mesačnými duchovným obnovami a zapieraním seba? Krotil som v sebe neresti, zlé náklonnosti a vášne: závisť, záľubu v jedle a pití, lenivosť, chamtivosť a hnev? Búril som sa proti Bohu pýchou alebo vystatovačnosťou? Vyvyšoval som sa nad ostatných a pohŕdal som nimi v domnienke, že som lepší od nich? Nanucoval som iným svoju vôľu a nedbal som na ich slobodu a práva?
  2. Ako som využíval čas, svoje sily a dary, ktoré som dostal od Boha? Toto všetko mi slúžilo na to, aby som sa deň čo deň zdokonaľoval, ako chce Boh, alebo iba na svoje sebecké záujmy? Nebol som nedbalý, záhaľčivý a lenivý?
  3. Trpezlivo a pokojne som znášal bolesti a protivenstvá života? Usiloval som sa praktizovať zapieranie seba, aby som „dopĺňal to, čo chýba Kristovmu utrpeniu“? Dodržal som príkaz pôstu a zdržanlivosti?
  4. Zachoval som si svoje zmysly a telo v nevinnosti a čistote? Uvedomoval som si, že je chrámom Ducha Svätého, určené na vzkriesenie a slávu? A že je znakom Božej vernej lásky k človeku, ktorý nadobúda svoj dokonalý jas v manželstve? Zneuctil som si telo smilstvom, nečistotou, nehodnými slovami alebo myšlienkami, nečistými túžbami alebo skutkami? Čítal som niečo také alebo hovoril som o niečom takom, alebo pozeral som sa na niečo také, čo sa protiví kresťanskej a ľudskej dôstojnosti? Podnecoval som iných k hriechu svojou vlastnou nemravnosťou?
  5. Zo strachu alebo z pokrytectva som konal proti svedomiu?
  6. Usiloval som sa konať v súlade s opravdivou slobodou Božích detí? Žil som podľa Ducha, alebo som otrokom svojich vášní?
Osobité otázky:
Pre deti:
Poslúcham svojich rodičov? Ctím si ich? Pomáham im v ich duchovných a hmotných potrebách?
Pre rodičov:
Starám sa o kresťanskú výchovu svojich detí? Dávam im dobrý príklad? Používam svoju autoritu čestne a z láskou? Bol som vždy verný svojej manželke/manželovi tak v citoch,  ako aj v skutkoch? Pri užívaní manželstva som dodržal morálny záklon?
DÁTUM UVEREJNENIA: 2011-09-08
 
 
 


Podporené cez Legionäre Christi a hnutie Regnum Christi, v službe cirkvi.
Ľ Copyright 2007-2011, Legionäre Christi. Všetky práva vyhradené.¿Deseas agregarSpytovanie svedomia a tus favoritos?
  -    No